Grænseoverskridende høring fra Tyskland vedrørende opgradering af luftledningsforbindelse mellem Flensborg og den dansk/tyske grænse

09-01-2017

Energinet.dk planlægger sammen med det tyske el-transmissionsselskab TenneT TSO GmbH at opgradere den eksisterende 220 kV-luftledningsforbindelse på strækningen mellem Kassø og Flensborg. Den danske del af strækningen er ca. 30 km lang, og den tyske del er ca. 10 km. Den tyske del af projektet er sidste etape på opgraderingen af luftledningsforbindelsen til Dollern syd for Hamborg, som har en samlet længde på ca. 165 km.

Styrelsen- for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har som Espoo-myndighed modtaget nedenstående indbydelse fra Tyskland til møde om indhold og omfang af VVM-redegørelsen vedrørende den tyske del af projektet. Som bilag til indbydelsen har Tyskland vedlagt udkast til scoping-notat. Mødet afholdes onsdag den 17. januar 2017, kl 10, i Jarplund syd for Flensborg. Tyskland anmoder om at modtage en eventuel tilmelding til mødet senest  fredag den 13. januar 2017.

Se vedlagte dokument:

Besprechung gemäss §5 UVPG d. 17.1.2017 [DOK6243207].pdf

Såfremt der er ønske om at deltage i mødet, skal SVANA derfor venligst anmode om at modtage besked om dette senest  fredag den 13. januar 2017, kl. 12 , hvorefter SVANA orienterer Tyskland om deltagelsen. Anmodning om deltagelse skal sendes til og c.c. til . SVANA skal beklage den korte frist, som skyldes juleferien og indbydelsens lange vej gennem postsystemet.

Indbydelsen indeholder ingen bemærkninger om afgivelse af skriftlige kommentarer til udkastet til scoping-notatet eller anmodning om tilkendegivelse af, om Danmark ønsker at deltage i det videre forløb af VVM-processen. SVANA retter henvendelse til Tyskland om dette sammen med en forespørgsel angående, om det er hensigten, at Danmark senere vil modtage danske oversættelser af relevante dokumenter. Der vil blive offentliggjort en ny annonce, når der foreligger en afklaring af disse forhold.