Afgørelse om at oppumpning af vand fra Karup Å ved underboring af åen ikke er VVM-pligtig

25-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 11. januar modtaget anmeldelse til VVM-screening fra Energinet.dk om oppumpning af vand fra Karup Å i forbindelse med under¬boring af åen til højspændingskabel.

Afgørelse

SVANA har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23. november 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Kabelprojektet skal gennemføres ved 2 lange underboringer - dels en på ca. 340 m syd for Bilstrup og Skive (matr. nr. 1n, Svansø, Skive jorder og matr. nr. 4c, Bilstrup, Skive Jorder) på østsiden af Karup Å dels på højde med Mogenstrup og Fly, hvor de tre vandløb fra vest mod øst, hvor Mogenstrup Kanal, Karup Å (matr. nr. 2, Bærsholm, Estvad) og Fly Kanal(matr. nr. 23c, Fly By, Fly) skal underbores af én boring på ca. 390 m. Til arbejdet ønskes fra hver af de to underboringer indvundet mellem 10 og 80 m 3 /dag i 2 - 3 uger ved en jævn oppumpning mhp. på at kunne lave mudderblandinger til underboringerne. 

150 kV kabelprojektet Bilstrup-Idomlund-Struer, er tidligere VVM-screenet af SVANA. Nærværende vurdering er et tillæg til den tidligere screening jf. VVM bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13. 

Anlægsarbejdet på strækningen Bilstrup-Idomlund igang. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning lægger til grund, at der er tale om en begrænset indvinding i et meget vandrigt vandløbssystem og, at indvindingsperioden er så kort, samt at eventuelle påvirkninger er fuldt reversible. Det vurderes ikke, at hverken Natura 2000-området ved Karup Å (habitatområde 40) eller konkrete bilag IV-arter i dette område påvirkes. 

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 1. februar 2017 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet og fra 1. februar 2017 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59 (og fra 1. februar 2017 §§ 58 c og 59 a).  

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.   

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 1. februar 2017 eller til Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 1. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500 for en klage indgivet inden 1. februar 2017 eller et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for en klage indgivet fra 1. februar 2017. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning i Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet (fra 1. februar 2017 Miljø- og Fødevareklagenævnet) skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet (fra 1. februar 2017 Miljø- og Fødevareklagenævnet), som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Afgørelse