Auktion over områder til råstofindvinding på havet - april 2017

11-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) annoncerer herved efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding.
Frist: 8. februar 2017

Med henblik på at give adgang til eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer i et nærmere afgrænset geografisk område gennemfører styrelsen auktioner som beskrevet i bekendtgørelse nr. 949 af 27. juni 2016 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen (råstofbekendtgørelsen). 

Enhver, der ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om afholdelse af auktion fremgår af råstofbekendtgørelsens kapitel 5. 

Oplysning om tidsplan og krav for anmodninger om afholdelse af auktion er beskrevet nærmere på styrelsens hjemmeside om auktioner over råstofområder på havet. Se siden her