Afgørelse om at grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 5v Øby By, Viskum ikke er VVM-pligtig

02-02-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 5v
Øby By, Viskum ikke er VVM-pligtig

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 5. januar 2017 modtaget en anmeldelse fra SVANA Nordjylland Grundvand, Vand- & Naturovervågning via Viborg Kommune om etablering af grundvandsovervågningsboring, som del af den nationale grundvandsovervågning af grundvandsmængde og -kvalitet.

SVANA er pr. 1. februar 2017 blevet lagt sammen med Miljøstyrelsen under navnet Miljøstyrelsen. Det er derfor Miljøstyrelsen, der træffer denne afgørelse.

 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2c "dybdeboringer" (bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016). Miljøstyrelsen skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi staten er bygherre.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

VVM anmeldelse

Oversigtskort

Luftfoto