Brenntag Nordic A/S: Miljøgodkendelse

30-01-2017

Miljøstyrelsen har givet Brenntag Nordic A/S, Strandgade 35, 7100 Vejle miljøgodkendelse til etablering af en svovlsyretank og ændring af det eksisterende nedfortyndingsanlæg samt ændringer af tilhørende rørføringer.
Klage skal være modtaget senest den 27. februar 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Brenntag Nordic A/S Strandgade 35, 7100 Vejle miljøgodkendelse til etablering en svovlsyretank og ændring af det eksisterende nedfortyndingsanlæg samt ændringer af tilhørende rørføringer, ventiler og lignende. Miljøgodkendelsen er tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

- læs miljøgodkendelse af Brenntag Nordic A/S

O ffentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 27. februar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).