Miljøanlæg Ravnshøj: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

26-01-2017

Miljøstyrelsen har revurderet Miljøgodkendelse til udvidelse af Ravnshøj Losseplads, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn af 7. oktober 2009 for Miljøanlæg Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn.
Klage skal være modtaget senest den 23. februar 2017

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Miljøanlæg Ravnshøj, Stenvej 8, 9900 Frederikshavn.

Miljøgodkendelsen revurderes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 528 af 27. maj 2016 om håndtering af udvindingsaffald.

Der revurderes alene den del af miljøgodkendelsen, der omfatter deponering af affaldstyper hørende under EAK koderne 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler.

- afgørelse om revurdering af Miljøanlæg Ravnshøj

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den den 23. februar 2017

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Pr. 1.2.2017 ændrer Natur- og Miljøklagenævnet navn til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herudover sker en gebyrændring, så klagegebyret er 900 kr. for private og 1800 for virksomheder/organisationer. Der er på afgørelsestidspunktet ikke modtaget oplysninger om en ny hjemmeside for Miljø- og Fødevareklagenævnet.