Statoil Refining Denmark A/S: Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet

25-01-2017

Miljøstyrelsen har givet Statoil Refining Denmark miljøgodkendelse og meddelt accept af sikkerhedsniveauet til etablering af ny tank 1304.
Klage skal være modtaget senest den 22. februar 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Statoil Refining Denmark A/S, Melbyvej 17, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af en ny tank (TK-1304) til erstatning for de eksisterende tanke TK-1304 og TK-1305. Der er endvidere givet tilladelse til, at den nye tank vil kunne anvendes til opbevaring af benzin såvel som ethanol (på forskellige tidspunkter).

Der er udarbejdet et tillæg til sikkerhedsrapporten, der afdækker risikoen ved den nye tank ved anvendelse af den til henholdsvis benzin og ethanol. På den baggrund har Miljøstyrelsen meddelt accept af sikkerhedsniveauet for den nye tank 1304.

- læs miljøgodkendelsen Statoil Refining Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. februar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

BEMÆRK: Pr. 1.2.2017 ændrer Natur- og Miljøklagenævnet navn til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herudover sker der en gebyrændring, så klagegebyret er 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Der er på afgørelsestidspunktet ikke modtaget oplysninger om en ny hjemmeside for Miljø- og Fødevareklagenævnet.