Fjernvarme Horsens A/S: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

13-01-2017

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Horsens A/S miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt ved nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord i forbindelse med anlægsarbejdet til et nyt biomasseværk, Endelavevej 7 8700 Horsens. En eventuel klage skal være modtaget senest den 10. februar 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Horsens A/S miljøgodkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord i forbindelse med anlægsarbejdet til et nyt biomasseværk

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af fremsendte oplysninger, at nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord ved genindbygning kan etableres uden væsentlige gener for omgivelserne og uden væsentlig indvirkning på miljøet, når etableringen sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

- Læs miljøgodkendelsen for Fjernvarme Horsens A/S

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016 § 3, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Fjernvarme Horsens A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. februar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).