Havbruget Hundshage A/S: Miljøgodkendelse

09-01-2017

Miljøstyrelsen har givet Havbruget Hundshage A/S, Snaptunvej 57B, 7130 Juelsminde, miljøgodkendelse til etablering af et havbrug i farvandet syd for Endelave.
Klage skal være modtaget senest den 6. februar 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Havbruget Hundshage A/S, Snaptunvej 57B, 7130 Juelsminde, miljøgodkendelse til etablering og produktion af regnbueørreder i havbrug beliggende i farvandet syd for Endelave. Havbruget er beliggende længere end 1 sømil fra kysten.
Afgørelsen er berigtiget den 22. februar 2017.

- læs miljøgodkendelse af Havbruget Hundshage A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. februar 2017.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).