Etablering af røroverkørsel ved Fakkerenden på Langeland er ikke VVM-pligtig

10-02-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at eablering af en røroverkørsel over Fakkelrenden ikke er VVM-pligtig.

Miljøstyrelsen har den 17. januar 2017 modtaget en anmeldelse fra Naturstyrelsen Fyn via Langeland Kommune ometablering af en rørunderføring på ca. 5 meter, som gør det muligt for kreaturer og evt. maskiner/traktorer at passere vandløbet ”Fakkerenden”, som ligger mellem højere liggende landbrugsarealer og moseområdet ”Fakkemose”. Projektområdet ligger i et Natura 2000 område og er et led i Natura 2000-planens indsatsprogram. Projektområdet er vist i vedlagte Bilag A. 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 10 g) i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1440 af 23. november 2016). Miljøstyrelsen skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, pkt. 1 - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, da staten er bygherre. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a. 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Kortbilag

Afgørelse