Afgørelse vedr. begrænsning af fællesområde 542-FA Stokkebæk Flak

15-02-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om indskrænkning af fællesområde 542-FA Stokkebæk Flak, da der er kortlagt stenrev i området inden for et Natura 2000-område. Afgørelsen er truffet i henhold til råstoflovens § 24, stk. 1. Afgørelsen gælder fra det tidspunkt, hvor der udstedes ny tilladelse til indvinding i området i medfør af § 70, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 949 af 27. juni 2016 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

Afgørelsen kan læses her .

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger, dvs. senest den 15. marts 2017.

Efter udløb af klagefristen, og såfremt der ikke modtages klager, vil tilladelsesindehaverne modtage nye tilladelser til indvinding i området med ændrede vilkår.