Høring fra Storbritannien om grænseoverskridende miljøkonsekvenser – Hornsea Three Offshore Wind Farm

22-02-2017

Storbritannien har i henhold til Espoo-konventionens regler fremsendt en notifikation vedrørende projektet ”Hornsea Three”, som er et projekt vedrørende etablering af op til 400 havvindmøller med en samlet kapacitet på op til 2,400 MW nordøst for Norfolk kyst.

Se notifikationen: Notifokation.pdf

På dette stadie af projektet foreligger der en scopingrapport og en ”scoping opinion”. Opmærksomheden skal særligt henledes på scopingrapportens afsnit 5.5  og bilag A (som indeholder screeningen vedrørende grænseoverskridende miljøpåvirkninger). Dokumenterne kan tilgås på følgende link: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/eastern/hornsea-project-three-offshore-wind-farm/?ipcsection=docs

Bemærkninger til, om Danmark bør deltage i den kommende procedure for vurderingen af virkning på miljøet (VVM-proceduren) og/eller bemærkninger til projektet eller materialet, skal sendes til Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) senest den 16. marts 2017 . Bemærkningerne skal sendes til e-mailadressen .

Såfremt det vurderes, at der er behov for en længere frist, skal Miljøstyrelsen venligst anmode om at blive orienteret om dette hurtigst muligt på e-mailadressen , da Miljøstyrelsen så vil rette henvendelse til Storbritannien med henblik på dette