Danish Crown A/S, Herning: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

16-02-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning kan foretage udskiftning af to gamle kondensatorer med én ny kondensator, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 16. marts 2017.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning kan foretage udskiftning af to gamle kondensatorer med én ny kondensator, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Udskiftningen er ikke årsag til mere støj i omgivelserne, ligesom risikoen fra ammoniakkøleanlægget mindskes herved.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danish Crown Herning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet . Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer,  typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnet s hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. marts 2017.