H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse

10-02-2017

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj., miljøgodkendelse til at genoptage forsøgsproduktion af Projekt 711, trin 10a
Klage skal være modtaget senest den 10. marts 2017.

Mi ljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500  Nykøbing Sj., miljøgodkendelse til at genoptage forsøgsproduktion af Projekt 711, trin 10a. Virksomheden har tidligere fået miljøgodkendelse til at producere 200 kg af denne forsøgsproduktion, men har kun produceret en begrænset del. Godkendelsen udløb den 14. marts 2016. Der meddeles nu godkendelse til at genoptage forsøgsproduktion af den resterende mængde. Der er ikke tale om en udvidelse af den tidligere godkendte produktion.

- læs miljøgodkendelse af  H. Lundbeck A/S.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet . Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer,  typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. marts 2017.