YARA Danmark A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

08-02-2017

Miljøstyrelsen har givet YARA Danmark A/S miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af en pavillon og en vaskeplads på virksomhedens gødningsterminal på Vordingborg Havn, Brovejen 18, 4760 Vordingborg.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 8. marts 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet YARA Danmark A/S, Brovejen 18, Vordingborg Havnmiljøgodkendelse til etablering af en pavillon og en vaskeplads på virksomhedens gødningsterminal på Vordingborg Havn.

- Læs miljøgodkendelsen for YARA Danmark A/S Vordingborg

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1440 af 23. november 2016 § 3, stk. 1. Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 2 pkt. 6c. Hvis der foretages ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlig skadelig virkning for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) vil disse være omfattet af bilag 2 pkt. 13a i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at det anmeldte projekt kan rummes indenfor de vurderinger, der er gennemført og beskrevet i VVM-redegørelsen og er ikke til skade. Det anmeldte giver derfor ikke anledning til fornyet behandling efter VVM-bekendtgørelsens bestemmelser. Afgørelsen fremgår af miljøgodkendelse ovenfor.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 8. marts 2017.