Danske Olieberedskabslagre J70: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

03-02-2017

Miljøstyrelsen har givet Danske Olieberedskabslagre (FDO), Landemærket 10,5, 1119 København K, miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til ændret anvendelse af tank nr. T-8854 på tankanlægget J70 på Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia. En eventuel klage skal være modtaget senest den 6. marts 2017.

Miljøgodkendelse

Projektet omfatter ændret anvendelse af tanken fra oplagring af fuelolie til oplagring af gasolie. Følgende udstyr etableres i tilknytning til tanken:

Niveaumåler, uafhængig topføler med alarmfunktion, et lukket drænsystem, nye tilslutninger af eksport- og importrør. Alt udstyr bygges indenfor de eksisterende rammer for virksomheden.

- Læs miljøgodkendelsen for Danske Olieberedskabslagre J70

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016 § 3, stk. 1.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Danske Olieberedskabslagre J70

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 6. marts 2017.