DanePork A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

02-02-2017

DanePork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl, har søgt om miljøgodkendelse til en produktionsændring og til etablering af bygninger og anlæg. Høringsfristen udløber den 1. marts 2017.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Danepork A/S - St. Lihme, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl, har søgt om miljøgodkendelse til bygningsmæssige ændringer såsom etablering af bygning 8a og 8b i fase 1 i stedet for fase 3, etablering af nyt køleanlæg, etablering af nyt forrenseanlæg samt etablering af 20 p-pladser øst for administrationsbygningen i stedet for som nu foran administrationsbygningen.

Dertil søges endvidere om, at der midlertidigt etableres en støjskærm foran svineindlæsningen og en støjskærm i læssegraven mod syd, som fjernes igen, når bygning 8a og 8b er opført. Endelig søges der om, at der i fase 1, når bygning 8a og 8b er opført, må stå en køletrailer på eldrift hele døgnet i læssegraven mod nord og i læssegraven mod syd.

DanePork A/S har samtidig søgt om driftsmæssige ændringer, således at det maksimale årlige slagtetal på 423.800 svin fastholdes, men at de kan slagtes mere fleksibelt. Dvs. at der slagtes på færre af årets lørdage, mod at der på hverdage kan slagtes op til max. 1800 svin/døgn, hvis der er behov for det. Der søges endvidere om, at slagtningerne på hverdage kan starte op kl. 6 i stedet for kl. 7.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-02167 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 1. marts 2017.