Slotsbryggen sejlrende, Klaptilladelse

14-12-2017

Miljøstyrelsen har givet tilladelse til klapning af i alt 7.000 m3 oprensningsmaterialer fra sejlrenden til Kanalhavn Slotsbryggen på klapplads K_033_03 i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 12. januar 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.