Tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-AA Grønsund

19-12-2017
Råstoffer

Sten & Grus Prøvestenen A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-AA Grønsund.

Der gives tilladelse til en samlet tilladt mængde på 2,3 mio m³ med en årlig tilladt mængde på 230.000 m³. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Tilladelsen gælder fra den 17. januar 2018 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 17. januar 2028.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1i. Klagefristen udløber således d.16. januar 2018.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

 

Se tilladelse