Offentliggørelse af sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

20-12-2017
Luft

På baggrund af offentlig høring fra 24. august til 25. september 2017 af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, der implementerer ”Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg”, har Miljøstyrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som herved offentliggøres.

Den strategiske miljøvurdering er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede grænseværdier for udledning af SO2, NOx og støv fra mellemstore fyringsanlæg. Grænseværdierne for de tre stoffer er fastsat i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som har været i offentlig høring i perioden 24. august til 25. september 2017. Den sammenfattende redegørelse, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Den sammenfatteende redegørelse og miljørapport, samt bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg kan ses på Høringsportalen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over den sammenfattende redegørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 8, stk. 1 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50, stk. 1.

Klagefristen udløber den 24. januar 2018 ved kontortids ophør. Klage skal indgives skriftligt til Miljøstyrelsen via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller ved giroindbetaling. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.