Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute Sjælland Odde – Aarhus/Ebeltoft

18-12-2017

Miljøstyrelsen har den 16. december 2017 meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Odden - Aarhus/Odden - Ebeltoft, der besejles med hurtigfærgen KatExpress 3.

Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og sendes til Miljøstyresen og være styrelsen i hænde senest den 23 januar 2018.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette.

Miljøansøgning, miljøgodkendelse samt bilag kan ses her:

Miljøansøgning

Miljøgodkendelse

Bilag 1: Fartplan Odden- Aarhus

Bilag 1a: Fartplan Odden-Ebeltoft

Bilag 2: Hurtigfærgeruter

Bilag 3a: Støjrapport af 30 november 2017

Bilag 3b: Støjnotat af 11.december 2017

Bilag 4: Kølvandsbølger

Bilag 5: Notat om kumulative effekter

Bilag 6: DHI screeningsrapport 2012

Bilag 7: Mail om støjdæmpende foranstaltninger

Bilag 8: Mail om ruteforløb   

Bilag 9: Støjrapport KatExpress 1