Kragenæs sejlrende, Klaptilladelse

07-12-2017

Miljøstyrelsen har givet tilladelse til klapning af i alt 2.500 m3 oprensningsmaterialer fra Kragenæs sejlrende på klapplads K_034_02 i Ståldybet. Klagefristen udløber den 5. januar 2018

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.