Afgørelse om at genskabelse af naturlig hydrologi i Ganløse Ore ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

20-12-2017

Miljøstyrelsen har d. 20. december 2017 truffet afgørelse om, at genskabelse af naturlig hydrologi i Ganløse Ore ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 16. november 2017 modtaget Naturstyrelsens ansøgning via Egedal Kommune om genskabelse af naturlig hydrologi i Ganløse Ore. 

Naturstyrelsen ønsker at tildække udvalgte grøfter og derved hindre afvanding for at genetablere to moseområder – Store og Lille Maglemose – i statsskoven Ganløse Ore.

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om en miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klagepor­talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klage­por­talen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Yderligere vejledning om klage finder du i den vedlagte afgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreeningsskema

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Oversigtskort - projektbeskrivelse

Oversigtskort