Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

18-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt ved udnyttelse af anlæggets affaldskapacitet. En eventuel klage skal være modtaget senest den 15. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Fjernvarme Horsens, Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens miljøgodkendelse til udnyttelse af anlæggets affaldskapacitet.

- Læs miljøgodkendelsen for Fjernvarme Horsens

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Fjernvarme Horsens

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Kan ses i afgørelsen.