AFLD Fasterholt: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

12-12-2017

Miljøstyrelsen har givet AFLD Fasterholt miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af et øget oplag af lagerstabilt forbrændingsegnet affald i baller.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 9. januar 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til, at oplaget af lagerstabilt forbrændingsegnet affald i baller kan være op til 10.000 tons på oplags- og behandlingsområdet hos AFLD Fasterholt.

- Læs miljøgodkendelsen for AFLD Fasterholt

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for AFLD Fasterholt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Kan ses i afgørelsen.