Stena Recycling A/S - Roskilde: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

08-12-2017

Miljøstyrelsen har givet Stena Recycling A/S - Roskilde Roskilde4000Navervej 19miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til etablering af rørbassin til opstuvning af overfladevand.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 8. januar 2018

Miljøgodkendelse

Stena recycling har ansøgt etablering af rørbassin til opstuvning af overfladevand. Overfladevandet derefter til rensning på eget anlæg.

- Læs miljøgodkendelsen

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 2.

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.