Skovrejsning – Oksbøl Skov på Als – kan ikke påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM)

22-08-2017

Miljøstyrelsen har den 8. juni 2017 modtaget Naturstyrelsen Sønderjyllands ansøgning om VVM-screening af 150 ha skovrejsning på Nordals imellem Havnbjerg, Oksbøl og Nordborg. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen af Sønderborg Kommune.

 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017).

Sagens oplysninger

Skovrejsningen sker i udlagt skovrejsningsområde og vil bidrage positivt til beskyttelse af grundvandet, samtidig med at der skabes et nyt offentligt skov- og naturområde med høj rekreativ og naturmæssig værdi.

Skovrejsningen planlægges, så der ikke sker negativ påvirkning af de beskyttede naturområder. Det er projektets formål at fremme variationen af dyre- og planteliv i området. F.eks. skal der sikres lysåbne afgræssede arealer tilpasset landskabet. Endvidere planlægges tilplantningen på en måde, så der tages hensyn til naboejendomme og boligområder. Plan for afvanding (dræn og vandløb) fra naboarealer sker i tæt dialog med Sønderborg Kommune.

På de arealer, der tilplantes benyttes fortrinsvis hjemmehørende løvtræer og buske og tilplantningen gennemføres uden brug af dybdepløjning. Dele af den nye skovrejsning vil blive etableret ved fri succession.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

 

Sagens dokumenter

Screeningsafgørelse

Myndighedsscreeningsskema

VVM ansøgning

Oversigtskort

Kort over skovrejsningsområdet