Afgørelse om efterforskning af råstoffer i område 7321-00077, indre danske farvande samt farvandet ved Bornholm.

21-08-2017
Råstoffer

Miljøstyrelsen meddeles hermed tilladelse til efterforskning af råstoffer uden efterfølgende indvindingsret i efterforskningsområde 7321-0077, der ligger i indre danske farvande samt farvandet ved Bornholm.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven). Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra d. 19. september 2017 til og med den 31. december 2017. 

Klagefrist for afgørelsen udløber den 18. september 2017. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

 

Se tilladelse, bilag 1 og bilag 2