Indkaldelse af idéer og forslag til etablering af landanlæg i forbindelse med Lillebælt Syd havvindmøllepark

18-08-2017

Sønderborg forsyning har igangsat indsamling af idéer og forslag i forbindelse med forundersøgelserne forud for etablering af en havvindmøllepark nord for Als.

 

Miljøstyrelsen er MV-myndighed (myndighed for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM)) for de tilhørende landanlæg i form af kabler, transformerstationer mv.

Miljøstyrelsen indkalder derfor, jf. §35 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), forslag til landanlæggenes placering og udformning. Strømmen fra vindmølleparken skal tilsluttes det overordnede el-net ved enten Sønderborg eller Aabenraa. Tracé for landanlæggene er ikke fastlagt.

 

Da Sønderborg Forsyning er den primære bygherre på projektet bedes høringskommentarer fremsendt til:

 

Sønderborg Forsyning,

att. Iben Nielsen

Ellegårdsvej 8

6400 Sønderborg

E-mail:

 

Høringssvarene vil efterfølgende blive fordelt til rette myndighed.

Kommentarer bedes indsendt inden d. 10/9.

Nærmere information om projektet kan findes på projektets hjemmeside:  https://lillebaeltsyd.dk/

Myndighedsforholdet i forhold til miljøvurderingsloven, er delt mellem Energistyrelsen (for den vandbaserede del – møller, søkabler mv.) og Miljøstyrelsen (for den landbaserede del – landkabler, transformere mv.).

 

Der afholdes borgermøder i forbindelse med høringen i Nordborg d. 24/8  og i Assens d. 29/8.