Kalundborg Ny Vesthavn, KLAPTILLADELSE

04-08-2017

Miljøstyrelsen har givet Kalundborg Ny Vesthavn en 3-årig tilladelse til at klappe op til 925.000 m³ uddybningsmateriale fra to indsejlingsområdet til den nye havn på klappladsen K_020_01 syd for Asnæs i Storebælt
Klagefristen udløber 4. september 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.