Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og accept af det opnåede sikkerhedsniveau

24-08-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Statoil Refining Denmark A/S i Kalundborg, om ingen miljøgodkendelsespligt samt accept af det opnåede sikkerhedsniveau for renovering af Tank 1361.
Klage skal være modtaget senest torsdag den 21. september 2017.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Statoil Refining Denmark kan etablere renovere tank 1361, uden at der skal meddeles miljøgodkendelse.

Det er med afgørelsen samtidig vurderet, at der er taget de nødvendige foranstaltninger til at forebygge et større uheld, jf. § 13, stk. 5 i risikobekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer).

- læs afgørelsen for Statoil Refining Denmark

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 21. september 2017.