Danish Crown A/S Rønne – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse og ansøgning om miljøgodkendelse

09-08-2017

Danish Crown A/S Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne, skal have revurderet sin miljøgodkendelse til slagtning af op til 500. 000 svin årligt og har i den forbindelse søgt om miljøgodkendelse til at udvide slagteantallet til 550.000 svin om året, udvide deres vaskeplads samt få mulighed for at slagte 10 lørdage om året i stedet for 5.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 30. august 2017

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Danish Crown A/S Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen og den sammenskrives med nyere miljøgodkendelser, der stadig er retsbeskyttede. Endelig kan der i forbindelse med revurderingen meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Ansøgning om miljøgodkendelse

I forbindelse med revurderingsmaterialet har Danish Crown A/S, Rønne søgt om miljøgodkendelse til at udvide slagteantallet til 550.000 svin om året, udvide deres vaskeplads samt få mulighed for at slagte 10 lørdage om året i stedet for 5.

Når afgørelsen om revurdering og eventuel ny miljøgodkendelse er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 30. august 2017. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 2 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00312 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 30. august 2017.