Afgørelse om at Naturstyrelsens vådområdeprojekt Tempelkrog Syd ikke er VVM-pligtigt

25-04-2017

Miljøstyrelsen har den 19. januar 2017 modtaget anmeldelse til VVM-screening for etablering af vådområde ved Tempelkrog Syd.

Projektet medfører sløjfning af dræn og grøfter og genslyngning af Elverdamsåen inden for et område på ca. 91 ha mellem Roskildevej, Elverdamsvej og Holbækmotorvejen. Heraf forventes ca. 70 ha. vandpåvirket ved varierende fugtighedsforhold med en ny lavvandet sø på de lavest liggende arealer med et beregnet areal på mellem 6 ha. og 13 ha. afhængig af årstid og afstrømningsforhold og nye større sammenhængende våde og tørre engarealer. Ca. 72 ha. forventes vandpåvirket ved varierende fugtighedsforhold med en ny lavvandet sø på de lavest liggende arealer med et beregnet areal på mellem 6 ha. og 13 ha. afhængig af årstid og afstrømningsforhold.

Udover genslyngning af åen, opfyld af den eksisterende kanal, hvor Elverdamsåen løber, og sløjfning af dræn, omfatter projektet fjernelse af et styrt, som erstattes af et stenstryg opstrøms projektområdet og etablering af to nye broer over Elverdamsåen.


Projektet, der skal realiseres, omfatter desuden en ændring, hvor en del af genslyngningen forlægges mod øst til en højere kote end beskrevet i forundersøgelsens scenarie 2 for helt at friholde Elverdamsåens forløb fra den nye lavvandede sø i den nordlige del af projektområdet. Ændringen fremgår af kortbilag og af Holbæk Kommunes afgørelser efter planloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven af 22. maj 2012.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23. november 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

Begrundelse

Projektet forventes overordnet at have en række positive konsekvenser for områdets naturværdi og biodiversitet, da den nye lavvandede sø med tiden vil kunne danne grundlag for en række arter, som ikke er i området i dag, mens de kommende engområder af varierende fugtighed må forventes at kunne udvikle sig til værdifulde levesteder og fourageringsområder afhængigt af den kommende næringsstofbelastning. Bl.a. padder vil få forbedrede forhold ved Kragemosen, som i forvejen udgør en ynglelokalitet, og området må også forventes at kunne blive et godt fourageringsområde for flagermus.

 

Selve genslyngningen af Elverdamsåen og genskabelse af en mere naturlig hydrologi vurderes også at have positive konsekvenser for vandløbskvaliteten, floraen og faunaen, ligesom nedlæggelsen af styrtet og etablering af stryget vil have en positiv påvirkning af fisk i Elverdamsåen.

 

De små, fragmenterede engarealer, der oversvømmes, vurderes ikke at være af særlig værdi og vil blive erstattet af væsentligt større engområder. Desuden medfører dannelsen af den nye lavvandede sø, at enkelte mindre vandhuller skal nedlægges, hvor Holbæk Kommune har stillet vilkår om etablering af 4 erstatningsvandhuller i området, som skal kompensere herfor. Vandhullerne, der nedlægges, er dog ikke vurderet egnede som ynglelokaliteter.

Projektet vurderes derfor ikke at kunne have væsentlige påvirkninger af naturtyper og arter i området.

 
Myndighedsscreeningskemaet fremgår af vedlagte bilag.


Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens afgørelse og de vigtigste bilag kan ses på nedenstående link.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

 

VVM-anmeldelse

Oversigtskort

Kort – nyt åforløb

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Screeningsskema