Afgørelse om at grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 1e Strandskovgård, Bovense, ikke er VVM-pligtig

25-04-2017

Miljøstyrelsen har den 3. april 2017 modtaget anmeldelse om etablering af grundvandsovervågningsboring, som del af den nationale grundvandsovervågning af grundvandsmængde og -kvalitet.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23/11/2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

I denne afgørelse lægges vægt på, at etablering og drift af en grundvandsovervågningsboring med den aktuelle placering ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, da der i screeningen ikke er identificeret varige og/eller væsentlige gener.

 

Screeningskemaet fremgår af vedlagte bilag.

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

 

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi staten er bygherre jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1.

 

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 2c ”dybdeboringer”, i nævnte bekendtgørelse

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på for¬siden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Sagens dokumenter

 

Anmeldelse

Oversigtskort

Luftfoto

Afgørelse

Screeningsskema