Afgørelse om at renovering af Thorsbro kildeplads ikke er VVM-pligtig

05-04-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har 28. juni 2016 modtaget HOFORs anmeldelse via Ishøj Kommune om renovering af Thorsbro kildeplads.

SVANA er pr. 1. februar 2017 blevet lagt sammen med Miljøstyrelsen under navnet Miljøstyrelsen. Det er derfor Miljøstyrelsen, der træffer denne afgørelse.

 A fgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

 

I denne afgørelse lægges vægt på, at grundvandsindvindingen på Thorsbro kildeplads er beskrevet i VVM-redegørelsen om den regionale vandindvinding i HOFORs indvindingsområde (”Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse for HOFOR Vand København A/S’s regionale vandindvinding”, Naturstyrelsen juni 2013). VVM-redegørelsen ligger til grund for indvindingsmængderne på de enkelte kildepladser (-herunder på Thorsbro kildeplads) i HOFORs indvindingsopland. De miljømæssige konsekvenser af indvindingen er beskrevet i redegørelsen.

 

Den anmeldte ændring af indvindingsstrukturen på Thorsbro kildeplads er ikke i konflikt med VVM-redegørelsen. Miljøstyrelsen vurderer ikke at projektet medfører risiko for forringelse af tilstand, eller at miljømål ikke kan opnås, for påvirkede overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

 

Anmeldelsen, en nærmere beskrivelse af projektet, screeningskemaet og afgørelse kan ses på nedenstående link.

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

 

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er fremsendt til SVANA, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi staten er bygherre jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 4.

 

Projektet medfører, at antallet af boringer på Thorbro kildeplads reduceres og placeres anderledes indenfor kildepladsen.

 

Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 14 om ændring af allerede godkendte anlæg i nævnte bekendtgørelse.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Hvis du ønsker at klage skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

 

Link til:

 

- Screeningsafgørelse

- Screeningsskema

- Anmeldelse

- Projektbeskrivelse