Glycom Manufacturing A/S får tilladelse til fremstilling af HMO2

04-04-2017

Virksomheden Glycom Manufacturing A/S har fået godkendt produktion af HMO2 med genenetisk modificerede Escherichia coli (E.coli)

Miljøstyrelsen har den 4. april 2017 godkendt produktionsfaciliteter og brug af genetisk modificerede Escherichia coli K12 DH1 til fremstilling af HMO2 på Glycom Manufacturing A/S, 6715 Esbjerg N.

Tilladelsen er tidsbegrænset til den 4. april 2025.

Se afgørelsen her .

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klager skal betale et gebyr.

Klagen skal være indgivet senest den 2. maj 2017.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.