HOFOR Energiproduktion A/S, Amagerværket blok 1: Miljøgodkendelse

25-04-2017

Miljøstyrelsen har givet HOFOR Energiproduktion A/S, miljøgodkendelse til ombygning
af det eksisterende bioaskesystem fra et pneumatisk til et mekanisk system på Amager-værket’s blok 1, Kraftværksvej 37, 2300 København S.

Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet  Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S, miljøgodkendelse til ændring af eksisterende bioaskesystem på Amagerværket’s blok 1 (AMV1). Askesystemet ombygges fra et pneumatisk til et mekanisk system, hvor asken kontinuert tages ud på en kædetransportør. Asken befugtes efter­følgen­de i et befugtningsanlæg og transporteres herfra til et nyt askelager, som etableres på nordsiden af elfilterbygningen for AMV1 og ved siden af slaggegården for AMV1.

- læs miljøgodkendelse for HOFOR Energiproduktion A/S, Amagerværket  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet . Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer,  typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 23. maj 2017.