H. Lundbeck A/S, Lumsås: Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

07-04-2017

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse og truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt til permanent produktion af 3 nye produktioner.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 5. maj 2017.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. miljøgodkendelse til permanent produktion af 1-brom-2-iodbenzen (BIB) samt Delmopinol og TMPA i industriel skala.

Godkendelsen omfatter de nævnte 3 nye produktioner på virksomhedens eksisterende anlæg. Der foretages ingen bygningsmæssige eller anlægsmæssige ændringer som følge af godkendelsen. Der vil i de nye produktioner blive anvendt enkelte nye stoffer, der ikke indgår i virksomhedens nuværende permanente produktioner.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens eksisterende godkendelser. Vilkår i disse godkendelser skal fortsat overholdes samtidig med de vilkår, der stilles i denne godkendelse.

Følgende BAT-referencedokumenter vedrører virksomheden:

  • Organiske finkemikalier (OFC)
  • Emissioner fra oplag (EFS)
  • Energieffektivitet
  • Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW)

- Læs miljøgodkendelsen for H.Lundbeck A/S

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1440 af 23. november 2016 § 3, stk. 1 .

- Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnet s hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. maj 2017.