Aalborg Portland A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-04-2017

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst, har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af deres eksisterende nyttiggørelsesanlæg til efterbehandling af kridtgraven ved Rørdal.
Høringsfrist udløber den 5. maj 2017

Ansøgning om miljøgodkendelse

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst, har søgt om miljøgodkendelse til etape 3 af deres nyttiggørelsesanlæg, som er placeret på virksomhedens område ved kridtgraven, Rørdal.  Virksomhedens indvinding af kridt fra kridtgraven resulterer i et efterfølgende behov for terrænregulering af området. Aalborg Portland har i 2012 fået miljøgodkendelse til etablering af etape 1 og 2 af et nyttiggørelsesanlæg i forbindelse med efterbehandling af kridtgraven. Nyttiggørelsen består i at anvende cementstøv fra produktionen som erstatning for ren jord i terrænreguleringen. I forbindelse med nyttiggørelsesanlæggets etape 3 søger Aalborg Portland igen om at anvende cementstøv i terrænreguleringen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København Keller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-02221 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 5. maj 2017.