Havbruget Hundshage A/S: Genoptagelse af behandling af ansøgning om miljøgodkendelse

03-04-2017

Miljøstyrelsen har genoptaget behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse til Havbruget Hundshage A/S, Snaptunvej 57B, 7130 Juelsminde, til etablering af et havbrug i farvandet syd for Endelave.
Høringsfrist udløber den 26. april 2017

Genoptagelse af behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse

Havbruget Hundshage A/S har den dato 7. januar 2016 søgt om miljøgodkendelse til at etablere et havbrug ca. 3,2 km syd for Endelave med en årlig produktion af ca. 218 tons regnbueørred. Miljøstyrelsen meddelte den 9. januar 2017 miljøgodkendelse til det ansøgte.

Afgørelsen om miljøgodkendelse er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforbund, Horsens Kommune og EndelaveGruppen.

Miljøstyrelsen har gennemgået klagerne og har på den baggrund besluttet at trække afgørelsen tilbage og genoptage sagen med henblik på at tydeliggøre de overvejelser, der har ligget til grund for afgørelsen i forhold til habitatreglerne. Der henvises til proceduren for klagesager i miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 1. Miljøstyrelsen har på den baggrund sendt et brev om genoptagelse af behandlingen til Havbruget Hundshage A/S.

Efter fornyet behandling af sagen vil Miljøstyrelsen træffe en ny afgørelse.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om sagen

Anmodninger om at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller eller på tlf. 72 54 40 00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01862 henvendelsen. Henvendelsen skal være modtaget senest den 26. april 2017.