VALD. BIRN A/S: Tillæg til Miljøgodkendelse

30-09-2016

Miljøstyrelsen har givet VALD. BIRN A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro, miljøgodkendelse til etablering af anlæg for behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3.
Klage skal være modtaget senest den 28. oktober 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet VALD. BIRN A/S Frøjkvej 75, 7500  Holstebro, miljøgodkendelse til etablering af nyt overfladebehandlingsanlæg.

Vald. Birn har den 8. juli 2015 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til nyt overfladebehandlingsanlæg, da virksomheden ønsker at etablere et nyt CED (Chatodic Electro Deposition) maleanlæg som efter indkøring vil erstatte det gamle forbehandlings anlæg og primer anlæg der benyttes i dag. Virksomheden beholder pulver anlægget.

Ansøgning omfatter ligeledes en udvidelse af kapaciteten på maleanlægget, fra nuværende 160.000 m² pr år til en fremtidig kapacitet, ved fuld udnyttelse, på 500.000 m² pr år.

- læs miljøgodkendelse af VALD. BIRN A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. oktober 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).