Dansk Shell A/S: Påbud

23-09-2016

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Dansk Shell A/S vedrørende Havneterminalen på Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Med påbuddet skal Dansk Shell A/S foretage yderligere undersøgelser af jordforurening med kulbrinter ved spild på havneterminalen.
Klage skal være modtaget senest den21. oktober 2016.

Påbud efter jordforureningslovens § 40

Miljøstyrelsen har givet påbud til Dansk Shell A/S vedrørende Havneterminalen på Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Med påbuddet skal Dansk Shell A/S foretage yderligere undersøgelser af jordforurening med kulbrinter ved spild på havneterminalen.

 - Læs påbudet for Dansk Shell A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. oktober 2016

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).