DanePork A/S: Afgørelse om ikke VVM-pligt

23-09-2016

Miljøstyrelsen har for DanePork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl truffet afgørelse om, at projekt vedrørende etablering af ventilator og projekt vedrørende flytning af parkeringsplads ikke skal behandles efter reglerne i VVM bekendtgørelsen.
En eventuel klage skal være modtaget senest den 21. oktober 2016.

Afgørelse om at anmeldte projekter ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har vurderet, at opsætning af en ventilator og flytning af parkeringsplads ikke vil give anledning til forøget forurening. Ventilatoren vil ikke give anledning til mere støj, og flytningen af p-pladsen vil mindske støjen over til naboerne. Da ændringerne ikke kan være til skade for miljøet, er ændringerne heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.

-   Afgørelse for DanePork - etablering af ventilator er ikke omfattet af VVM-reglerne
Afgørelse for DanePork - flytning af parkeringsplads er ikke omfattet af VVM-reglerne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 21. oktober 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).