H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Miljøgodkendelse

07-09-2016

Miljøstyrelsen har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til udvidelse af driftstider på Raff1 og Raff2 med tilhørende gummihjulslæsser om natten fra kl. 22 til 7 alle ugens 7 dage samt lørdag aften og dag og aften på søndage.
Klage skal være modtaget senest den 5. oktober 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til udvidelse af driftstider på Raff1 og Raff2 med tilhørende gummihjulslæsser. Udvidelsen omfattet udover gældende vilkår om drift på hverdage, drift lørdag aften og hele søndagen samt nat alle ugens 7 dage. Virksomheden har desuden fået vilkår med krav om at skulle overholde de vejledende grænseværdier for støj i et boligområde Hauge- og Nistedvej, som er vedtaget i foråret 2014. Området ligger nord for virksomheden på den anden side af Odense Kanal.

- læs miljøgodkendelse af H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 5. oktober 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).