Cheminova A/S – Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport

01-09-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at Cheminova A/S skal udarbejde basistilstandsrapport.
Klage skal være modtaget senest den 29. september 2016.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre. Miljøstyrelsen har i den forbindelse truffet afgørelse om, at Cheminova A/S skal udarbejde en basistilstandsrapport. 

- Læs afgørelsen for Cheminova A/S

En basistilstandsrapport skal indeholde oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Afgørelsen er truffet på grundlag af oplysninger om de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med en del af de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages af:

  • virksomheden
  • enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • kommunalbestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
  • lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.