Råstofefterforskningstilladelse til Frederikshavn Kommune på Skagen Rev

07-09-2016

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning fremsendt af Orbicon A/S for Frederikshavn Kommune d. 28. juni 2016 om tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 7321-00063, Skagen Rev.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 25. maj 2013 (råstofloven).

 

Tilladelsen er gældende i 1 år indtil den 5. september 2017 med mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering, jf. § 21, stk. 1, nr. 6.

 

Klagefrist for afgørelsen udløber den 5. september 2016. Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk .

Se tilladelse .