Opstilling af testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune - VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse

19-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har givet Uhre Windpower I/S VVM-tilladelse til at opstille en testvindmølle ved Husumvej ved Drantum i Ikast-Brande Kommune. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 §§ 7 og 11, pkt. 5.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har givet Uhre Windpower I/S VVM-tilladelse til at opstille en testvindmølle ved Husumvej ved Drantum i Ikast-Brande Kommune. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 §§ 7 og 11, pkt. 5.

VVM-tilladelsen og den sammenfattende redegørelse kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Ikast-Brande Kommune har den 10. oktober 2016 vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for møllen. Disse kan ses på dette link http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer .

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

VVM-tilladelse

Sammenfattende redegørelse indeholdende vurdering af de indkomne høringssvar

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse

Bilag 1 - Visualiseringer landskab

Bilag 2 - Visualisering naboer

Bilag 3 - Flagermusundersøgelse

Bilag 4 - Støjrapport

Bilag 5 - Beregning af skyggekast