Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ikke omfattet af VVM-reglerne

10-10-2016

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S Brennum Park 1, 3400 Hillerød, kan etablere en buffertank til spildevand ved bygning 25K, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Samtidig er der truffet afgørelse om af det ansøgte ikke er omfattet af VVM-reglerne.
Klage skal være modtaget senest den 7. november 2016.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S Brennum Park 1, 3400 Hillerød, kan etablere en buffertank til spildevand ved bygning 25K, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S Hillerød

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne. 

- læs afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. lger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 7. november 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).