Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler på strækningen Silkeborg-Herning er ikke VVM-pligtig

17-10-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort, at nedlæggelse af usikrede overkørsler på strækningen Silkeborg-Herning ikke er VVM-pligtig

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 19. august 2016 modtaget anmeldelse fra Banedanmark om nedlæggelse af en række nærmere angivne jernbaneoverkørsler og etablering af ny vejadgang, hvor den lokale trafik herefter ikke kan afvikles ad det allerede eksisterende vejnet. De berørte overkørsler ligger i henholdsvis Silkeborg samt Ikast-Brande Kommune.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016). SVANA skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en særlig proces kaldet en screening.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse. Anmeldelsen er fremsendt til SVANA, som i den konkrete sag - jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 1 pkt. 1) - varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, da det er tale om et statsligt anlæg.

SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen.

SVANA afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Sagens dokumenter

Afgørelse

Myndighedsscreening

Anmeldelse

Anmeldelse_bilag 1

Oversigtskort

Detailkort