Mængdeudvidelse, Agger-Thyborøn færgehavne og sejlrende

26-10-2016

Forøgelse af mængden for klaptilladelse til Lemvig kommune, til materiale fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt sejlrenden derimellem.

Styrelsen for vand og Naturforvaltning har forøget klapmængden for klaptilladelse af den 3. november 2014 til Lemvig Kommune. Tilladelsens gyldighedsperiode samt øvrige vilkår er uændret i forhold til den gældende tilladelse, men der gives mulighed for at klappe 25.000m 3 mere så den maksimale mængde bliver 150.000 m 3 i fastmål. Klagefristen udløber den 23. november 2016.

Tilladelsen til mængdeudvidelse kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, der har truffet afgørelsen. Forøgelsen af mængden træder først i kraft dagen efter klagefristens udløb. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.